KONTAKTY

VK Okna - Vojtěch Kuba
Černá cesta 54
Olomouc, 772 00
info(a)vkokna.cz
Tel.: 585 224 135
Mob.: 777 888 394

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 2 965 Kč
skladem
naše cena 4 477 Kč
skladem
naše cena 4 477 Kč
skladem

» REKLAMAČNÍ ŘÁD
REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

I. Všeobecná ustanovení

1.1. Uplatňování práv a odpovědnosti za vady výrobků a služeb poskytovaných firmou Vojtěch Kuba, všem jejím zákazníkům se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pro posouzení toho, který z uvedených právních předpisů je nutno na průběh reklamačního procesu aplikovat, je vždy rozhodný druh zákazníka a typ konkrétní smlouvy uzavřené se zákazníkem

1.2. Aktuální znění tohoto reklamačního řádu je zveřejněno na internetových stránkách firmy Vojtěch Kuba (www.oknadverevrata.cz), přičemž v tištěné podobě je k dispozici rovněž na všech obchodních zastoupeních.

 

II. Délka a plynutí záruční doby

2.1. Záruční doba na dodávané zboží činí vždy 24 měsíců. Záruční doba na příslušenství, které není standardně dodáváno s plastovými prvky (žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu a podobně) činí 24 měsíců. Záruční doba na montážní a stavební práce tvořící součást dodávky činí 24 měsíců.Seřízení oken a dveří činí 6 měsíců.

2.2. Řádně uzavřená smlouva mezi zákazníkem a firmou Vojtěch Kuba může záruční doby uvedené v odstavci 2.1. prodloužit, popřípadě i vyloučit. Stanoví-li příslušná smlouva po dohodě se zákazníkem záruční dobu delší či kratší než 24 měsíců (avšak vždy v minimální délce alespoň 24 měsíců, jde-li o prodej a montáž nově vyrobených plastových prvků), řídí se průběh případné reklamace v celém rozsahu příslušnou smlouvou. Pokud řádně uzavřená smlouva upravuje některé otázky reklamací a záručních dob odchylně od tohoto reklamačního řádu, má přednost vždy příslušná smlouva; v otázkách příslušnou smlouvou neřešených se uplatní tento reklamační řád.

2.3. Záruční doba začíná běžet vždy dnem dodání díla nebo dodáním zboží, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak.

2.4. Neposkytne-li zákazník firmě Vojtěch Kuba potřebnou součinnost při předání a převzetí díla nebo při předání a převzetí zboží, firma Vojtěch Kuba neodpovídá za jakékoli vady dodaného zboží vzniklé poté, co byl zákazník marně vyzván k řádnému převzetí v souladu s příslušnou smlouvou.

2.5. Záruční doba končí posledním dnem sjednané lhůty v 00:00 hod. Reklamované zboží musí být firmou Vojtěch Kuba přijato k uplatnění reklamace nejpozději do uplynutí posledního dne záruční doby; jde-li o reklamace plastových prvků a stavebních prací, musí být oznámení o výskytu záručních vad učiněno rovněž nejpozději v poslední den sjednané záruční doby.

 

III. Vady výslovně vyloučené z možnosti reklamace

3.1.    Jako reklamovatelné nemohou být uznány vady výrobků a plastových prvků vzniklé:

-  mechanickým poškozením, neodborným seřízením a nesprávnou údržbou po okamžiku předání a převzetí.

-  neodbornou montáží po okamžiku předání a převzetí (neodbornou montáží se rozumí především případ, kdy montáž prováděla jiná osoba než pověřený pracovník nebo zaměstnanec firmy Vojtěch Kuba)

-  používáním v podmínkách, které mohou nastolit fyzickou či chemickou nerovnováhu v návaznosti na vlastnosti stavby jako celku (např. vady projektu a materiálů použitých při stavbě) a v závislosti na specifických místních podmínkách (např. zvýšená vlhkost, prašnost, emise a podobně)

-  vlastním nebo cizím zaviněním po okamžiku předání a převzetí, přičemž pro účely odpovědnosti za vady se okamžikem předání v souladu s ustanovením článku 2.4. tohoto reklamačního řádu rozumí také bezdůvodné odmítnutí předání a převzetí, ačkoli zboží nebo dílo jako celek nevykazují vady způsobilé přivodit nemožnost užívat dílo nebo zboží k určenému účelu

-  neodborným provedením nekvalifikovaného zásahu ze strany zákazníka (např. seřizování, lakování, ohýbání, lepení a další úkony realizované svépomocí, které zasahují především do konstrukčních částí plastových prvků a do viditelných ploch)

-  poškozením v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci (např. požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice, kroupy, spady popílků, kyselých dešťů, a podobně)

-  zanedbání pravidelné údržby (1× za rok je třeba kompletní promazání)


3.2. Za reklamovatelné dále nelze považovat jakékoli vady konkrétních plastových prvků uvedené v ustanovení odstavce 1 tohoto článku vzniklé před montáží, během montáže nebo po montáži, pokud byla na základě dohody se zákazníkem na tyto konkrétní zboží poskytnuta sleva. Obdobně to platí i pro reklamační vady stavebních a montážních prací.

3.3. Jako reklamace příslušenství, které není vyráběno firmou Vojtěch Kuba a standardně dodáváno s plastovými prvky, nemohou být uznány jeho vady vzniklé ze stejného důvodu jako vady plastových prvků uvedené v ustanovení odstavce 3.1.

 

IV. Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací

4.1.    Plastové profily (rámy a křídla)

Reklamovatelnými vadami jsou výhradně vady zjevné, jež brání plnohodnotnému užívání plastového profilu a znehodnocují jeho fyzický stav. Posouzení oprávněnosti reklamační vady (nemožnost plnohodnotného užívání a znehodnocení fyzického stavu) vychází z následujících zásad, jejichž splnění a dodržení se zákazník může dovolat (není-li uvedeno jinak, platí zásady pro oba druhy profilů):

-  Optické vady jsou posuzovány při rozptýleném denním světle ze vzdálenosti 1 m pod úhlem, který odpovídá běžnému využití konkrétního prostoru. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nebudou patrné, nejsou reklamovatelné (obecně platí, že povrchové vady jakéhokoliv charakteru o velikosti menší než 0,5 mm jsou přípustné, a tedy nejsou reklamovatelné, neboť je zpravidla nelze prostým okem rozeznat).

-  Bodová a plošná poškození povrchu rámů nebo křídel a vady, jako např. vrypy, barevné změny nebo povrchové nerovnosti různého druhu a důvodu vzniku, jsou přípustné, a tedy nejsou reklamovatelné, je-li jejich největší rozměr menší než 3 mm a jejich počet nepřesáhne 5 ks na jednom plastovém prvku (rám a křídlo zvlášť). Škrábance a vrypy jsou přípustné rovněž za podmínky, že součet jejich délek na jednom plastovém prvku je menší než 120 mm, přičemž délka jednoho škrábance smí být maximálně 40 mm. Průhyb PVC profilů kolmo v rovině okna je běžný v rozmezí ± 2,0 mm na běžný metr délky profilu pro bílé profily, u barevných je povolený průhyb ± 4,0 mm. Tento průhyb je pouhým okem prakticky nerozeznatelný a je odvozen od malé tepelné vodivosti PVC profilů.

-  Na svarech v rozích plastových prvků nesmí být vidět zbytky otřepení kašírovací fólie nebo (v případě profilů s kašírem na jedné, zpravidla vnější straně) bílá místa. Pro posuzování těchto optických vad se v celém rozsahu použije zásada uvedená v odstavci 1. Za vadu nelze považovat ani stav, kdy budou bílá místa svarů zabarvena krycí tužkou nebo voskem, nelze-li krytí či nerovnosti svarů za světelných podmínek definovaných v odstavci 1 rozeznat vůbec anebo jen s nepoměrnými obtížemi.


4.2.    Skleněné výplně

-  Výskyt interferencí (tj. křížení, průniků nebo prolínání světelného toku)

U izolačního dvojskla (trojskla) mohou vzniknout interference ve formě spektrálních barev. Optické interference jsou charakteristickým jevem překrývání dvou a více světelných vln při setkání v jednom bodě. Vznikají náhodně (dle postavení pozorovatele ve vztahu ke sklu) a nelze je nijak ovlivnit.

-  Anizotropie u tvrzených skel

Vzniká u skla, které bylo za účelem zlepšení mechanických vlastností ošetřeno tzv. předpínacím procesem. Rozdílnými zónami napětí vzniká dvojitý lom světelných paprsků, zviditelňují se spektrálně barevné kruhy, motivy mraků a podobně.

-  Kondenzace na vnějších plochách (rosení)

Tvorba kondenzátu na tabuli izolačního skla směrem do místnosti je určena hodnotou součinitele tepelného prostupu „UW“, vlhkostí vzduchu a vnitřní a vnější teplotou. Je podporována omezenou cirkulací vzduchu (slabým či žádným větráním, záclonami a podobně). U izolačního dvojskla s obzvlášť vysokou tepelnou izolací se může krátkodobě tvořit rosa na venkovní straně skla tehdy, je-li vnější vlhkost velmi vysoká a teplota vzduchu je vyšší než teplota povrchu tabule (typicky např. po letní bouřce, hustém sněžení při teplotách kolem nuly a podobně). Při naměřených hodnotách vzdušné vlhkosti v místnosti nad 50 % se zvyšuje pravděpodobnost vzniku kondenzace na ploše okna směrem do místnosti.

-  Izolační sklo s meziokenními příčkami

Změnám délky meziokenních příček způsobených změnami teploty v meziskelní dutině nelze nikdy zcela zabránit. Viditelné řezy pilou a nepatrné odlupování barvy v oblasti řezu jsou podmíněny způsobem jejich výroby, jsou však patrné až po delším zkoumání a neměly by mít žádný negativní vliv na plnohodnotné využívání plastových prvků ani na jejich estetickou stránku. Odchylky od pravoúhlosti v rozdělených polích je nutno hodnotit v návaznosti na výrobní a montážní tolerance. Při násobení nepříznivých vlivů (rychlé změny teploty a podobně) se mohou u příček občas vyskytnout klapavé zvuky. Za vadu se nepovažují ani klapavé zvuky při otevírání či zavírání okenního křídla (meziskelní mřížky nejsou ukotveny protivibračními čočkami), kterým nelze nikdy dokonale zabránit z důvodu implantace mřížek do hmoty skla.

-  Odlišnost barev skla

Některá skla mohou zdánlivě vykazovat tmavší odstíny – velmi mírně, téměř neznatelně do zelena, do modra či do žluta. Je to způsobeno použitím odlišného složení skloviny u toho kterého výrobce, přičemž tato nepatrná změna barevného odstínu nemá vliv na závaznou normou stanovené vlastnosti skla týkající se množství propuštěného světelného toku.

Hodnocení vad skel u plastových prvků Hodnotí se ze vzdálenosti 1 m při takovém úhlu pohledu, který je dán u předpokládaného pohledu používání plastového prvku (kritéria platí pro všechna skla).

• F -zóna drážky: šířka 18 mm od hrany skla
• R -okrajová zóna: plocha 10 % celkové šířky a výšky
• H -hlavní zóna: velmi přísné hodnocení
• Rozměry zóny R + H se u lepeného skla zvyšují o 50 %

Zóna Přípustný charakter vad pro danou zónu:

-  venku ležící ploché poškození okrajů a mušle, jež neovlivňují pevnost skla a nepřekračují šířku okrajových spojení
-  uvnitř ležící mušle bez volných střepin, které jsou vyplněny těsnící hmotou
-  bodové a plošné zbytky včetně škrábanců neomezeně

G Uzavřeniny, bubliny , body a skvrny:

-  plocha tabule do 1 m2 plochy: max. 4 vady o průměru menším než 3 mm
-  plocha tabule nad 1 m2 plochy: max. 1 vada o průměru menším než 3 mm

Zbytky bodové v prostoru mezi tabulemi:

-  plocha tabule do 1 m2 plochy: max. 4 vady o průměru menším než 3 mm
-  plocha tabule nad 1 m2 plochy: max. 1 vada o průměru menším než 3 mm

Plošné zbytky z výroby na hliníkovém rámečku:

-  max. 1 ks o plošném rozsahu menším než 3 cm2

Škrábance:

-  součet jednotlivých délek všech škrábanců: max. 90 mm
-  délka jediného škrábance: max. 30 mm

Vlasové škrábance:

-  není povoleno jejich nahromadění

H Uzavřeniny, bubliny, bodová poškození a šmouhy:

-  plocha tabule do 1 m2: max. 2 vady o průměru menším než 2 mm
-  plocha tabule nad 1 m2: max. 3 vady o průměru menším než 2 mm
-  plocha tabule nad 2 m2: max. 5 vad o průměru menším než 2 mm

Škrábance:

-  součet jednotlivých délek všech škrábanců: max. 45 mm
-  délka jediného škrábance: max. 15 mm

Vlasové škrábance:

-  není povoleno jejich nahromadění
R+H Uzavřeniny, bubliny, bodová poškození a šmouhy:
Průměr 0,50 – 1,00 mm – přípustné bez omezení mimo nahromaděnin (Nahromaděnina: v kruhové ploše o průměru 20 cm se vyskytují max. 4 vady.)


4.3.    Žaluzie

Jako reklamovatelné vady žaluzií nebudou uznány následující vady (vesměs jde o poškození a dysfunkce vznikající v důsledku vadného používání):

-  běžná dílčí nebo celkové opotřebení výrobku
-  nedoklápění pásků
-  prodření pásků
-  mechanické poškození jednotlivých prvků tvořících žaluzie
-  prasklý řetízek ovládání
-  šikmý chod mimo toleranci

• Maximální rozdíl výšek v místě pásky je dán hodnotou ±5 mm.

4.4.    Vnitřní a vnější parapety

Reklamovatelnými vadami mohou být výhradně zjevné vady takového charakteru, jež brání plnohodnotnému užívání parapetů a znehodnocují jejich fyzický stav. Posouzení oprávněnosti reklamační vady (nemožnost plnohodnotného užívání a znehodnocení fyzického stavu) vychází z následujících zásad:

-  Mechanická poškození a optické vady

Optické vady jsou posuzovány při rozptýleném denním světle ze vzdálenosti 1 m pod úhlem, který odpovídá běžnému využití prostoru. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nebudou patrné, nejsou reklamovatelné (obecně platí, že povrchové vady jakéhokoliv charakteru o velikosti menší než 0,5 mm jsou přípustné, neboť je zpravidla nelze prostým okem rozeznat).

-  Různodruhá povrchová poškození

Tato poškození vnitřních i vnějších parapetů a vady (např. škrábance, barevné změny nebo povrchové nerovnosti různého či objektivně nedefinovatelného důvodu vzniku) jsou přípustná jen tehdy, je-li jejich největší rozměr menší než 5 mm a jejich počet nepřesáhne 5 ks na jednom prvku.


4.5.    Sítě proti hmyzu

Jako reklamace sítí proti hmyzu nebudou uznány následující vady (vesměs jde o poškození a dysfunkce vznikající v důsledku vadného používání):

-  běžná opotřebení výrobku (sedření laku, prohnutí fólie, ztráta funkčnosti upevňovacích kolíčků a podobně),
-  vady způsobené použitím k jiným než stanoveným účelům,
-  vady způsobené mechanickým poškozením na základě nesprávné instalace.

4.6.    Stavební a montážní práce

Jako reklamace stavebních a montážních prací realizovaných firmou Vojtěch Kubav případě řádného uzavření smlouvy o dílo nelze uznat takové vady, které se projeví až v rámci dokončení stavby, její modernizace nebo rekonstrukce jako celku (špatné osazení v návaznosti na zateplení, úpravy a opravy venkovních i vnitřních omítek a jakékoli jiné úpravy exteriéru nebo interiéru stavby, dále vady realizovaných prací vznikající po řádném předání díla z důvodu chybně vypočtené statiky stavby či eventuálních pohybů jejího podloží a podobně).

Jako reklamace dále není možno uznat následující zásahy:

-  odstranění podkladových profilů či vyrovnávacích podložek;
-  odstranění kotvících prvků;
-  další zásahy nerealizované Společností a v konečném důsledku způsobilé ovlivnit kvalitu stavebních a montážních prací.

 

V. Místo a způsob uplatňování reklamací a průběh odstraňování důvodně reklamovaných vad

5.1. Firma Vojtěch Kuba přijímá reklamace písemně nebo osobně prostřednictvím pověřených pracovníků na obchodních zastoupeních firmy Vojtěch Kuba. Není-li v řádně uzavřené smlouvě mezi zákazníkem a firmou Vojtěch Kuba sjednáno něco jiného, lze jako oprávněné přijímat výhradně osobní anebo písemné reklamace podané tak, aby z nich bylo zřejmé, jaké konkrétní části zakázky se týká. Každá reklamace musí být natolik konkrétní, aby z ní bylo možno jednoznačně určit charakter reklamované vady a na jakém prvku byla zjištěna.

5.2. Firma Vojtěch Kuba si vyhrazuje právo odepřít přijetí nebo vyřídit řádně učiněnou reklamaci záruční vady, pokud zákazník neprokáže řádné zaplacení kupní ceny, resp. ceny díla. Podmínkou k uplatnění a vyřízení reklamace (záruční vady) je dále předložení originálního stejnopisu smlouvy o dílo, popřípadě kupní nebo jiné smlouvy řádně uzavřené s firmou Vojtěch Kuba. Předloží-li zákazník řádně uzavřenou smlouvu a v průběhu reklamačního řízení bude zjištěno, že nastala některá ze skutečností zakládajících oprávnění firmy Vojtěch Kuba reklamaci v souladu s příslušnou smlouvou nebo tímto reklamačním řádem odmítnout, může být reklamovaná (záruční) vada odstraněna pouze po výslovné dohodě se zákazníkem a výhradně na jeho náklady.

K podepisování smluv se zákazníky firmy Vojtěch Kuba jsou výslovně oprávněni:

-  všichni pověření pracovníci či zaměstnanci obchodních zastoupení firmou Vojtěch Kuba.

5.3. Firma Vojtěch Kuba nejpozději do 22 pracovních dnů ode dne uplatnění (nahlášení) vady rozhodne o oprávněnosti nebo neoprávněnosti reklamované vady. Do uvedené lhůty se v závislosti na druhu reklamovaného výrobku anebo povaze reklamované služby nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

5.4. Firma Vojtěch Kuba se zavazuje odstranit každou řádně reklamovanou a uznanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne rozhodnutí o oprávněnosti reklamace, nebude-li se zákazníkem dohodnuta doba delší. Delší doba je nezbytná např. pro odstranění reklamovaných poškození plastových profilů (rámů i křídel), kování nebo izolačních dvojskel a trojskel a rovněž pro kompletní výměnu celého reklamovaného prvku. Dohoda o delší lhůtě k odstranění reklamované vady bude dle možností obsažena v reklamačním protokolu, popřípadě může vyplývat z jiných písemností týkajících se jednotlivého obchodního případu. Dohodu o delší lhůtě lze učinit i ústně, avšak důkazní břemeno ohledně takového tvrzení u příslušného orgánu nese strana, která tvrdí, že k dohodě došlo.

5.5. O každé reklamaci (záruční vadě) je sepisován reklamační protokol, který podepisuje pracovník firmy Vojtěch Kuba (zpravidla reklamační technik obchodního zástupce nebo pracovník reklamačního oddělení a zákazník nebo jeho oprávněný zástupce. Sepsání reklamačního protokolu není třeba, jestliže lze reklamovanou (záruční) vadu odstranit odpovídajícím způsobem ihned a zákazník sepsání reklamačního protokolu výslovně odmítne.

V reklamačním protokolu budou obsaženy tyto informace:

-  kdy zákazník právo reklamace (záruční vadu) uplatnil;
-  jaká vada je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požadoval;
-  potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace (včetně potvrzení o provedení opravy a délce jejího trvání); a případně též
-  důvody vedoucí k zamítnutí (odmítnutí) reklamace.

5.6. Bude-li zjištěno, že tvrzená vada není vadou reklamovatelnou (záruční), je firma Vojtěch Kuba oprávněna požadovat veškeré účelně vynaložené náklady spojené s vyřizováním neoprávněné reklamace (zejména náklady na vyhotovení eventuálních znaleckých posudků, poštovné, správní a soudní poplatky a podobně).

 

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Tento reklamační řád firmy Vojtěch Kuba nabyl účinnosti dnem 10.7.2011.
6.2. Tento reklamační řád je závazný pro všechny zaměstnance a obchodní zastoupení firmy Vojtěch Kuba. Počínaje dnem jeho účinnosti uplatňované a dodržované při vyřizování reklamací, nejsou-li součástí řádně uzavřených smluv mezi zákazníkem a firmou Vojtěch Kuba.

YWRlY